Zámer prevodu majetku obce Lipovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 28.05.2018