Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Lipovec, okres Martin
 Sídlo: ul. Hrabiny č. 290/11, 03861 Vrútky
 IČO: 00316776
 DIČ: 2020594851
 Štatutárny zástupca: Ing. Dana Petrášková, starostka obce
 E-mail: starostka@lipovec.sk
 Telefón: +421 43/4284335
 Fax: +421 43/4301425
 Webové sídlo: www.lipovec.sk

Obec Lipovec, okres Martin je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní ˮ ).

Zamestnanci obce Lipovec postupujú pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa platnej vnútornej smernice obce Lipovec o verejnom obstarávaní.

Obec Lipovec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác aj prostredníctvom vykonania elektronickej aukcie.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v úradnom vestníku Európskej únie, vo vestníku verejného obstarávania a na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Zverejňovanie zadávania zákaziek podľa § 117

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku obstarávania

Súhrnná správa o zákazkách

Elektronické aukcie