Materská škola

Charakteristika MŠ:
Materská škola v Lipovci je jednotriedna, vekové zloženie detí je od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.
Pri tvorbe názvu nášho Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sme vychádzali zo skutočnosti, že strom Lipa bola v našej obci základom pre názov obce LIPOVEC. Na základe tejto skutočnosti sme si ju vybrali do názvu nášho ŠkVP. Strom poskytuje domov a ochranu viacerým živočíchom vo všetkých ročných obdobiach. Aj naša materská škola poskytuje počas školského roka domov, ochranu, lásku, radosť, ľudský prístup ku každému dieťaťu.
Príroda v okolí materskej školy ponúka množstvo inšpirácii pre rôzne aktivity s deťmi, vhodné na vychádzky s pozorovaním, bádaním a skúmaním okolitej prírody. V každom ročnom období obohacujeme edukáciu o rôznorodé pohybové aktivity. Školský dvor v okolí MŠ je rozľahlý a členitý. Poskytuje dostatok priestoru pre environmentálne aktivity. Zážitkovým učením si deti osvojujú základy pestovania kvetov, zeleniny a byliniek. V rámci environmentálnej výchovy získavajú vedomosti, zručnosti a správne návyky, ktoré formujú ich hodnotovú orientáciu, postoje a správanie. Základy environmentálnej výchovy pokladáme za východisko pre celoživotné vzdelávanie.
Snahou celého kolektívu je, aby MŠ bola otvorená verejnosti so zameraním na úzku spoluprácu s rodičmi. V príjemnom a priateľskom prostredí vychovávame a vzdelávame aktívne a šťastné deti.

Adresa materskej školy a kontaktné údaje:
Materská škola Lipovec, Hrabiny 290/11, 038 61 Vrútky
Telefón: 0917 890 121 e-mail : materska.skola@lipovec.sk

Pedagogickí zamestnanci MŠ:
Mgr. Oľga Šimkovičová, riaditeľka MŠ

Silvia Čížeková, učiteľka MŠ
Nepedagogický zamestnanec MŠ:

Denisa Šimeková, upratovačka

Zamestnanci školského stravovacieho zariadenia pri MŠ:
Silvia Kubincová, vedúca školskej jedálne
Ingrid Hinková, hlavná kuchárka

Prevádzková doba v MŠ: 06:30 – 16:00

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je do 07:00 hod.- telefonicky na čísle: 0917 021 967 – vedúca školskej jedálne

Email pre komunikáciu (mimo odhlasovania zo stravy!) : jedalen@lipovec.sk.

Poplatok za čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ predstavuje čiastku 15,00 €. Jeho úhrada je do 20. v mesiaci na nasledujúci mesiac. Platby realizuje zákonný zástupca na základe prideleného variabilného symbolu. Je potrebné uvádzať aj špecifický symbol, t.j. mesiac a rok , napr. platba na apríl, ktorá bude uhradená do 20.marca bude mať špecifický symbol 4/ príslušný rok.

Poplatok za stravu
V stravnej jednotke je zahrnuté podávanie desiaty, obeda a olovrantu. Jeho úhrada je do 25.v mesiaci na nasledujúci mesiac. Rozpis platieb je každý mesiac uverejnený na nástenke v materskej škole – šatni detí.
Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odpočíta vedúca ŠJ z poplatku hradeného rodičom o dva mesiace neskôr, t.j. napr. preplatok z januára odpočíta z marcovej platby.

c) Ostatné poplatky
Na začiatku príslušného školského roka platí rodič za každé dieťa poplatok v prospech ZRŠ.

Rozpis denných činností

06:30 – 08:30
Hry a činnosti podľa výberu detí v triede
Pohybové a relaxačné cvičenie

08:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)
Vzdelávacie aktivity

09:45
Príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku

11:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, odpočinok)

14:00 – 16:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

Hry a činnosti podľa výberu detí v triede