40. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 22.04.2018

Starosta obce zvoláva 40. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie Dodatku č. 12/2018 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme v MHD  na území obce Lipovec.
Prerokovanie zrušenia a likvidácie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko-Fatranská cesta OZ z dôvodu neplnenia účelu združenia.
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

Žiadosť o prenájom ciest a zvážnic v LC Jánošíkovo Komposesorátom PS Lipovec
Žiadosti o odkúpenie pozemkov občanov

Rôzne
Diskusia
Záver