Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec  Lipovec  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva č.  27/2020  zo  dňa  24.6.2020 v súlade  s  § 9a  ods. 8 písm. e)  zákona  č.  138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení  neskorších  právnych  predpisov  zverejňuje zámer  odpredaja  obecného  nehnuteľného  majetku, pozemku  novovytvorenej parcely  č.  1 514/30, trvalý trávny porast o výmere  42 m2, ktorá vznikla oddelením z parcely č. KN-C-1514/18 trvalý trávny porast k.ú. Lipovec o výmere  828 m2 v majetku obce Lipovec, zapísaného na LV č. 530 ,  v zmysle   geometrického plánu  č.  244-206-1120-90  vyhotoveného  dňa 16.10.1990  GEODÉZIOU  Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina. Budúcim  nadobúdateľom  predmetnej  nehnuteľnosti  má byť  pani  Jana Lániová, rod. Müllerová,  bytom Hrabiny 268/38 Lipovec, 038 61 Vrútky.
Cena za m2 bola schválená obecným zastupiteľstvom vo výške 20.- €

Dátum zverejnenia: 03.07.2020