VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec (zrušené)

VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec (zrušené)

Dátum zverejnenia: 27.01.2014