Uznesenia z 40. zasadnutia OcZ zo dňa 25.4.2018 – pre nedostatočný počet poslancov neuznášaniaschopné.

Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 7, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  z dôvodu malého počtu poslancov, ktoré nedosahovalo nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov rokovanie ukončil. Body programu, ktoré mali byť predmetom rokovania 40. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa presúvajú na následné plánované rokovanie. 

Dátum zverejnenia: 26.04.2018