Rozhodnutie Oznámenie o prerušení konania

Obec Lipovec ako účastník konania zverejňuje Rozhodnutie mesta Turany formou verejnej vyhlášky:

Oznámenie o prerušení konania vo vydaní územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec – Krpeľany.“

Dátum zverejnenia: 08.02.2023