oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti o výrub drevín

Oznámenie o začatí konaniaObec Lipovec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny, konkrétne vo veci ochrany drevín podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov,
Žiadateľ:                    Daniel Bujna, A.Stodolu 33, 036 01 Martin
Predmet výrubu:        
        1. 2  kusy stromov – Vŕba  ( Salix )
        2. 6 ks stromov slivka ( Prunus )                    
Lokalita:                     parcela C-KN č. 191/4 ( trvalý trávny porast ) k.ú. Lipovec
Dôvod výrubu:           Dôvodom výrubu drevín je , že  stromy sú staré zakrpatené a z časti vyschnuté, pozemok bude slúžiť ako stavebný na stavbu rodinného domu.                                    
Lehota na doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, orgánu ochrany prírody a krajiny je
16.3. (streda) 2022.
Ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16.3. (streda) 2022 o 9,00 h.
Stretnutie účastníkov konania bude v dohodnutom čase na mieste výrubu žiadateľa.
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť na konaní je: obec@lipovec.sk                                                                                

Dátum zverejnenia: 09.03.2022