OU ZA, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA trasy Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec,Vrútky_Martin mimo cestného telesa I/18

  
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 
zaslal správu o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania navrhovanej činnosti : 
„Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky, Vrútky – Martin, mimo cestného telesa I/18“
k začatiu správneho konania  k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA
Správa o hodnotení je  prístupná okrem uvedenej adresy v sprievodnom liste aj na Obecnom úrade v Lipovci ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu. 
Do správy je možné nahliadnuť v úradných hodinách obecného úradu v Lipovci
 

Dátum zverejnenia: 23.10.2018