Notárska Zápisnica, Zmluva o prevode vlastníctva na pozemok KN-C-1514/30 . k.ú. Lipovec

Dátum zverejnenia: 03.12.2020