Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovec.

Dátum zverejnenia: 30.11.2020