Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2020

Obec Lipovec, v zmysle Zákona č.  448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podľa : §72 odst (20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste
Z V E R E J Ň U J E 
a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za
rok 2020
 

Dátum zverejnenia: 25.02.2021