Zverejnenie Zámeru zámeny nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia: 11.02.2020