Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 26.11.2015

Obecné zastupiteľstvo v Lipovci  uznesením č. 96/2015, zo dňa 25.11.2015 schválilo zámer obce predať prebytočný nehnuteľný majetok obce Lipovec ……………………..