Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dátum zverejnenia: 08.12.2020