Záverečný účet Obce Lipovec za rok 2012

Dátum zverejnenia: 02.07.2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ podľa zákona č. 583/2004 “ ) , predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce, súhrne spracované do záverečného účtu.Záverečný účet obce podľa § 16 zákona č. 583/2004 obsahuje údaje o :
– plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
– použití prebytku rozpočtového hospodárenia,
– tvorbe a použití rezervného fondu a ostatných fondov obce,
– tvorbe a použití sociálneho fondu,
– bilancii aktív a pasív,
– stave a vývoji dlhu,
– poskytnutých zárukách,
– plnení programov obce ( hodnotenie )