VZN č. 2/2013

Dátum zverejnenia: 15.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipovec č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.