VZN č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy

Dátum zverejnenia: 27.02.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č.1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.