Vyhlásenie VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia: 25.11.2014

V súlade s ustanovením § 6 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 7 odst. (2) a (4) zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Obec Lipovec vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), za účelom stanovenia podmienok poskytovania finančných dotácií (ďalej len „dotácie“) z rozpočtu obce.