Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

Dátum zverejnenia: 16.11.2010

Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali občanov oznamom v takomto príkladnom znení.