Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 27.11.2018

         Starosta obce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle neskorších zmien a doplnkov zvoláva
 

 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

v Lipovci,

 

ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2018 /utorok/ v obradnej miestnosti obce Lipovec v budove kultúrneho domu,  so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Návrh programu rokovania
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Príhovor novozvoleného starostu
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Plat starostu
Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                                                                                                  PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                                                                                           starosta