USMERNENIE – na uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 07.03.2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
sekcia krízového riadenia 

Ústredný  krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 6. marca 2020 vydal usmernenie  pre mestá a obce, na uplatňovanie preventívnych opatrení  na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike. 

Z uvedeného dôvodu a v zmysle pokynov Ministerstva vnútra SR,  

Obec Lipovec odporúča : 

* obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí ,

* právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia, 

* zvolávateľovi verejného zhromaždenia prijať také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu novéhop koronavírusu na zhromaždení. 

* riadiť sa pokynmi uvedenými v nasledovných materiáloch