UPOZORNENIE a odporúčania obce Lipovec k preventívnym opatreniam proti šíreniu vírusu COVID 19 v obci

Dátum zverejnenia: 25.03.2020

Obec Lipovec  U P O Z O R Ň U J E občanov,
na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR a Ústredného krízového štábu k zamedzenmiu šírenia vírusu COVID-19 na území SR a to nasledovné: 

– Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost’ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat‘ a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

-Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Vláda SR apeluje na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu dôchodcov na verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov, vychádzajte z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestujte MHD a vlakmi.

 

Obec Lipovec  s cieľom  spolupodieľať sa na preventívnych opatreniach  proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 :

* priebežne zabezpečuje  pre najohrozenejšie skupiny našich spoluobčanov a to seniorov nad 65 rokov ochranné rúška, ktoré budú postupne distribuované do domácností.  

* zabezpečí na požiadanie seniorom , ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si nákup potravín, prípadne vyzdvihnutie liekov v lekárni príbuznými  takúto službu zamestnancami obecného úradu v dňoch pondelok – piatok v  čase úradných   hodín od 8.00 hod  do 11.00 hod. Takúto službu nahláste v stanovených hodinách na tel. čísle 0915 710 948, prípadne na pevných linkách obecného úradu 043/4222013 alebo 043/4301425

* pri akejkoľvek potrebe konzultácie o opatreniach, prípadne iných otázok kontaktujte starostu obce na tel. čísle 0915 710 762

O priebežných opatreniach a záveroch ústredných štátnych orgánov  a  orgánov obce budeme včas informovať