Štefan Janík, Zuzana Janík Krupcová, Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Dátum zverejnenia: 30.07.2020

 
           Obec Lipovec ako vecne a územne príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby: „Stavebné úpravy a prístavby chaty  Lipovec“ pred jej dokončením, uskutočňovanej na parc.č. 381/20 a 381/10 k.ú. Lipovec v Chatovej oblasti 9.mája, ul.Pod Kanálom, ktorá bola realizovaná stavebníkmi Štefanom Janíkom a Zuzanou Janíkovou Krupcovou, Uzlovská 3785/5, 036 01 Martin bez povolenia stavebného úradu.