Pracovné stretnutie novozvolených poslancov so starostom

Dátum zverejnenia: 17.12.2014

Pracovné stretnutie novozvolených poslancov so starostom
Dňa 10.12.2014 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie novozvoleného starostu a obecného zastupiteľstva.

Jozef Mada pogratuloval všetkým novozvoleným poslancom k ich zvoleniu a poprial im veľa úspechov v práci v prospech obce a našich občanov.

Predmetom pracovného stretnutia bolo rokovanie o podaných návrhoch na ustanovenie a personálne zloženie komisií, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve v Lipovci.

V rámci návrhov na personálne zloženie komisií bol kladený hlavný dôraz na odbornosť a riadne fungovanie jednotlivých komisií počas celého funkčného obdobia.

Prerokované návrhy budú predložené k schvaľovaciemu procesu na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Navrhnuté obsadenie jednotlivých komisií vytvára predpoklady k riadnemu a efektívnemu fungovaniu obecného zastupiteľstva ako celku.

Zverejnenie predsedov a členov jednotlivých komisií vykonáme po ich oficiálnom zvolení na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

v Lipovci, dňa 10.12.2014
PhDr. Jozef Mada