Ponuka práce : Referent stavebného úradu

Dátum zverejnenia: 28.11.2022

Obec Lipovec hľadá pracovníka spoločného stavebného úradu pre obec Lipovec na Dohodu o pracovnej činnosti.
Nástup:

Ihneď

Rozsah požadovaných prác:

 cca 30 hodín mesačne. (1x týždenne), resp. cca 40-50 konaní ročne.

Rámcová náplň práce:
– Výkon činností stavebného úradu na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, ukladania sankcií, štátneho stavebného dohľadu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vykonávanie procesných úkonov podľa zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
– Výkon činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu pôsobnosti podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
– Uskutočňovanie ďalších činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na uvedenom úseku, ktorých výsledkom nie je rozhodovanie vo veci samej, napr. archívna činnosť, štatistická činnosť a pod.

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosti a životopisy zasielajte na adresu starostka@lipovec.sk. Na pohovor budú volaní iba vybraní uchádzači.

Pracovné podmienky:

Pracovný čas

od 8:00 do 15:30 (1 deň v týždni)

Ponúkaná odmena:

300€/mesiac brutto

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore stavebníctvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo

Dĺžka praxe

aspoň 1 rok

Vodičské oprávnenie

Skupina B

Ďalšie požiadavky
• písomná žiadosť,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.