PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Dátum zverejnenia: 05.12.2011

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, činnosť hlavného
kontrolóra bude v prvom polroku 2012 zameraná na výkon následných finančných kontrol za
vybrané obdobie a spracovanie odborných stanovísk v súlade s platnou právnou úpravou.