Oznámenie o začatí územného konania – inžinierskej líniovej verejnoprospešnej stavby: Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec-Krpeľany

Dátum zverejnenia: 06.12.2022

Obec Lipovec zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od ústneho pojednávania aj miestneho zisťovania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok účastníkov konania – formou VEREJNEJ VYHLÁŠKY
 

k inžinierskej líniovej verejnoprospešnej stavbe: „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec-Krpeľany “