OZNAM o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu z 1100 l hnedých kontajnerov v roku 2018

Dátum zverejnenia: 02.03.2018

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Biologicky rozložiteľný odpad z 1100 l zberných nádob bude vyvážaný v roku 2018 v mesiacoch:

apríl – november, vždy vo štvrtok. 

UPOZORNENIE !

Do zberných nádob na biologicky  rozložiteľný odpad je zakázané vhadzovať :

komunálny odpad, nebezpečný odpad ako sú nádoby z farieb, kmene, drobný stavebný odpad.