Oznam o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Dátum zverejnenia: 23.11.2022

Obec Lipovec zverejňuje informáciu o správe o hodnotení strategického dokumentu : “ Územný plán regiónu Žilinského kraja“
a zároveň informuje verejnosť o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu, ktoré sa uskutoční:

09.12.2022 o 10,00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina

 

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu:  “ Územný plán regiónu Žilinského kraja“ 

je zverejnená na internetovej stránke:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.