OZNAM o presune termínu rokovania Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 22.03.2020

 
 

 

 

 

Starosta obce Lipovec, z dôvodu Odporúčaní hlavného hygienika SR a záverov opatrení krízového štábu SR v súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami  proti šíreniu prenosu várusu COVID 19 

o d k l a d á 

plánované riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa malo uskutočniť dňa 25.3.2020.

Termín konania zasadnutia bude včas oznámený.