Obec Lipovec hľadá zamestnanca na pozíciu Hlavný účtovník

Dátum zverejnenia: 05.01.2023

Obec Lipovec hľadá zamestnanca na pozíciu Hlavný účtovník obce.
Ponuka je uverejnená aj na stránke: https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=1995835

Náplň práce:

-vypracováva podklady pre zostavovanie rozpočtu obce a vyhodnocuje jeho plnenie,  vykonáva zmeny a presuny v rozpočte obce a vedie ich evidenciu, sleduje čerpanie rozpočtu 
– zabezpečuje financovanie úloh a hospodárenie obce v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými právnymi predpismi, 
– riadi inventarizáciu a vyhotovuje záverečnú správu o inventarizácii majetku, záväzkov, pohľadávok a dokladov 
– vedie účtovníctvo obce podľa platných predpisov
– vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce
– vedie evidenciu účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ a zabezpečuje predkladanie ich vyúčtovania
– zabezpečuje finančné usporiadanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR a štátnymi fondmi
– zostavuje záverečný účet obce vrátane výsledkov hospodárenia obce 
– zodpovedá za správnu účtovnú evidenciu a správnosť hodnoty obecného majetku, 
– zodpovedá za termínované plnenie finančných operácií, 
– vypracováva hlásenia a výkazy v oblasti financovania,
– spracúva individuálnu účtovnú závierku, 
– spracováva a vyhotovuje výkazy za obec ako právnickú osobu pre daňový úrad, štatistiku, podľa zákona o účtovníctve a pod., 
– sleduje plnenie výkazníckych povinností rozpočtovej organizácie v informačnom systéme RISSAM
– vedie mzdové účtovníctvo, vypočítava mzdy v samostatnom mzdovom programe, zabezpečuje informačné a výkaznícke povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, 
– zabezpečuje plnenie štatistických povinností v rámci mzdovej agendy, 
– zabezpečuje likvidáciu nemocenských dávok zamestnancov a s tým spojené informačné povinnosti,

Informácie o výberovom konaní:

Požadované  doklady:
– žiadosť 
– overené kópie dokladov o vzdelaní 
– profesijný štruktúrovaný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v zmysle zákona č.   189/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín doručenia žiadosti :   13.1.2023
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi predkladajte osobne  na podateľni  Obecného  úradu Lipovec  alebo poštou na adresu Obecného úradu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Pracovný pomer: TPP, polovičný pracovný úväzok 

Požiadavky na uchádzača:

Stredné odborné vzdelanie alebo

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: min. 2 roky
Finančná, ekonomická a analytická gramotnosť
Orientácia a základné znalosti zákonov v pôsobností obcí  
– Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
– Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
– Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
– Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
– zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  ( VÚC, obce) 

Základná zložka mzdy v € (v hrubom):  podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme