Notárska Zápisnica, Zmluva o prevode vlastníctva na pozemok KN-C-498/72 . k.ú. Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.07.2018