Návrh záverečného účtu Obce Lipovec za rok 2012

Dátum zverejnenia: 30.05.2013

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ podľa zákona č. 583/2004 “  ) , predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení obce,  súhrne spracované do záverečného účtu.