Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 29.01.2016