Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

Dátum zverejnenia: 27.01.2014

Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.