Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy

Dátum zverejnenia: 15.01.2015

Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec.