„Návrh“ Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lipovec č. 4/2013

Dátum zverejnenia: 16.09.2013

„Návrh“  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lipovec č. 4/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec.