Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku na trhových miestach

Dátum zverejnenia: 02.01.2015