Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovec na I. polrok 2020

Dátum zverejnenia: 02.02.2020