Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Lipovec na 2. polrok 2019

Dátum zverejnenia: 10.06.2019