Dodatok č. 1, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 16.12.2020