Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Lipovec

Dátum zverejnenia: 28.06.2018