7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva – Pozvánka

Dátum zverejnenia: 23.06.2019

 
Starosta obce zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie Návrhu Záverečného účtu obce Lipovec za rok 2018 

– odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Lipovec za rok 2018

Prerokovanie Návrhu Dodatku č. 6 k zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky .
Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec

„O určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec“

Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec

„O výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov   škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce   Lipovec“

Prerokovanie Návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipovec na II. polrok 2019
Prerokovanie návrhu zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
 Prerokovanie Zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lipovec na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľa Františka Ľudvika
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov

– prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku Jozef Vozár

Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                        starosta