5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva- POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 24.03.2019

 
         Starosta obce zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
Správa o kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Prerokovanie Rámcovej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce,  s firmou Brantner Fatra, s.r.o. , ku Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20197484_Z na roky 2019 – 2023
Informácia o stave žiadostí o dotácie a žiadosti o NFP k pripravovaným projektom
Príprava kultúrno spoločenských akcií v druhom štvrťroku 2019
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov –  Žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkovej hry/ stávkovej kancelárie firmy DOXXbet
Rôzne
Diskusia
Záver