46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 29.10.2018

         Starosta obce zvoláva 46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh odpredaja majetku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa  a návrh ceny k predaju pozemku KN-C č. 2423 – ostatná plocha – vo výmere  190 m2 , a pozemok registra KN-C č. 2424 – zastavaná plocha a nádvorie – vo výmere   16 m2  , nachádzajúci  sa  v k.ú.  Lipovec , ktoré sú majetkom obce Lipovec  zapísané  na  LV  č.  1315,   
Stanovenie výšky úhrady predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme pre rok 2019 , pri zabezpečovaní MHD. 
Predbežné prerokovanie návrhov investičných akcií a podkladov k príprave rozpočtu na rok 2019, 
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada       

                                                                           starosta obce