45. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 12.10.2018

 
Starosta obce zvoláva 45. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2018 /Pondelok/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.00 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie spolufinancovania projektu stavby kanalizácie v  obci Lipovec z Environmentálneho fondu k podávanej žiadosti o NFP .
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver