4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva- POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 04.02.2019

Starosta obce zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2019 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie „Zásad  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva    a členov  orgánov  obecného  zastupiteľstva obce  Lipovec“
Príprava kultúrno spoločenských akcií  v prvom štvrťroku 2019
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver