39. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 12.03.2018

Starosta obce zvoláva 39. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce Lipovec, v zmysle § 18 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver